Selecteer een pagina

PRIVACY VERKLARING QBIL SOFTWARE B.V.

Qbil Software B.V., gevestigd aan Landjuweel 16-4, 3905 PG  te VEENENDAAL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Qbil Software B.V.
Landjuweel 16-4
3905 PG  VEENENDAAL
NEDERLAND

+31 318 50 20 26
www.qbil.nl

Hikmet Once is functionaris Gegevensbescherming van Qbil Software B.V.  en is te bereiken via info@qbil.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Qbil Software B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Op onze website worden middels het statistiek programma van Google, Google Analytics, algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Het gaat hierbij o.a. om gegevens zoals:

 • Aantal bezoekers
 • Aantal bezochte pagina’s
 • Locatiegegevens (provincie, plaatsnaam)
 • Gegevens over activiteiten van de bezoeker op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

NB.: Qbil Software B.V. kan deze gegevens niet koppelen of identificeren aan uw naam of adresgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@qbil.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Qbil Software B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bij het afhandelen van betalingen door uw bedrijf
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Qbil Software B.V. analyseert bezoekersgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Qbil Software B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Qbil Software B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Binnen Qbil Software B.V. hebben werknemers uitsluitend toegang tot de informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn of haar functie. Al onze medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst waarin een geheimhoudingsverklaring is opgenomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Qbil Software B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Qbil Software B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief

Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de services van MailChimp.  Qbil Software B.V. heeft een bewerkersovereenkomst met MailChimp gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij versturen maximaal 6 nieuwsbrieven per jaar. Als u de nieuwsbrief van Qbil Software ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Tijdstip waarop de e-mail wordt geopend
 • Klikgedrag e-mail

 

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Qbil Software B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Qbil Software B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies van de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Google Analytics, aangeboden door Google Inc. is een web analytics dienst die statistieken en analyse-instrumenten biedt. Er wordt door Google een analytische cookie geplaatst die o.a. websitebezoek meet.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

Wie toegang: Google

Bewaartermijn: max 26 maanden

Social media buttons

Wilt u inloggen of een pagina delen via Facebook, Twitter, LinkedIn of bijvoorbeeld GooglePlus? Dan kunt u dat doen door op de betreffende social media-button te klikken. Als u klikt op één van de buttons wordt er een cookie geplaatst. Omdat de cookies door social media worden geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies. Bekijkt u een video op YouTube die op één van onze websites staat? Dan wordt er ook een cookie geplaatst.

Wie toegang: Google, Facebook, Twitter, LinkedIn

Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Qbil Software B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@qbil.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Qbil Software B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Qbil Software B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De verbinding tussen klant en Qbil-Trade® is beveiligd. Data in transit is versleuteld middels TLS.

De servers van Qbil Trade staan in datacenters in Nederland en Duitsland en vallen onder Nederlandse, Duitse en Europese wet- en regelgeving. 

De datacenters waar wij gebruik van maken zijn allen in het bezit van een ISAE3000 type II normering.

De ISAE3000 type II heeft betrekking op informatiebeveiliging, beschikbaarheid van systemen, systeemintegriteit, fraude preventie, vertrouwelijkheid en privacy. Daarnaast zijn de datacentra fysiek zwaar beveiligd: defense in depth bij elke deur, 24/7 security, verificatie en registratie van bezoekers, biometrische scan etc.

De beveiliging van de data binnen Qbil-Trade® is een doorlopend punt van aandacht. Vanaf ontwerp en ontwikkeling tot implementatie van nieuwe onderdelen. Updates op operating systeem en applicaties worden direct doorgevoerd.

Binnen Qbil Software B.V. hebben werknemers uitsluitend toegang tot de informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn of haar functie. Al onze medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst waarin een geheimhoudingsverklaring is opgenomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hikmet Once of via info@qbil.nl

 

Versie: mei 2018, herzien in juli 2021